panoufotovoltaic_1

Ghid Pentru a Deveni Prosumator

In contextul actual in care preturile la energie si la combustibili cresc semnificativ, in care piata pare sa nu se mai regleze prin legile sanatoase ale cererii si ofertei, ci reactioneaza imprevizibil la stimulii negativi, pare o idee din ce in ce mai buna sa trecem cat mai multi dintre noi la “independenta energetica” chiar si ca persoana fizica.

Visul de a ne putea produce singuri energia, ba chiar de a produce si pentru altii pare din ce in ce mai usor de realizat.

Pe piata de profil au aparut solutii de producere la nivel de gospodarie a energiei din surse regenerabile, de tipul panourilor fotovoltaice, care in functie de anumiti parametri, pot produce energie peste necesarul propriu de consum, astfel incat excedentul produs sa poata fi valorificat. Pe scurt, cei care se incadreaza intr-o  situatie de acest gen se numesc prosumatori.

Panou Fotovoltaic 

Ce trebuie sa facem ca sa devenim si noi, la randul nostru, prosumatori?

Daca dispunem de posibilitati de a ne instala panouri fotovoltaice la locuinta sau la sediul nostru, putem deveni prosumatori urmand prevederile legislative in domeniu, din care am intocmit in cele ce urmeaza un rezumat al catorva dintre cele mai importante dintre ele, pentru a ne putea face o idee despre pasii pe care ar trebui sa ii urmam de la intentie, la producerea de energie.

Scopul celor de mai jos este strict informativ si se bazeaza pe prevederile continute in principal in:

 • ORDINUL  Nr. 19/2022 din 2 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor – se aplică pentru soluţionarea de către operatorii de distribuţie a cererilor de racordare înregistrate la aceştia de către prosumatori începând cu 31 decembrie 2021.
 • ORDINUL  Nr. 18/2022 din 2 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici
 

Trebuie retinut ca pentru clientii casnici care doresc sa se racordeze la retelele electrice de joasa tensiune, cele de mai jos se completeaza cu prevederile Ordinului nr. 18/2022.

 

Apasati aici pentru acesarea documentului pentru cererea de racordare.

DEFINITII:

 1. Prosumatori pot fi:
 2.  
  • autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 73^1 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  
  • persoanele fizice şi juridice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum. Exceptie: situaţiile prevăzute în procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici, aprobată prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022, care necesită aplicarea prevederilor regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
   
 3. Puterea electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum reprezintă puterea electrică instalată însumată a capacităţilor de producere a energiei electrice din cadrul unui loc de consum, care este mai mică sau egală cu 400 kW.

ETAPELE PE CARE TREBUIE SA LE PARCURGA PROSUMATORUL PENTRU RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A UNUI LOC DE CONSUM ŞI DE PRODUCERE NOU APARŢINÂND PROSUMATORULUI

 1. Etapa Preliminară De Documentare Şi Informare A Prosumatorului – Facultativ;

 2. Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuţie informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalaţiile de stocare, după caz.

  Operatorul de distribuţie este obligat să transmită solicitantului raspuns în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.

 3. Depunerea De Către Utilizator A Cererii De Racordare La Operatorul De Distribuţie Şi A Documentaţiei Aferente Pentru Obţinerea Avizului Tehnic De Racordare.

 4. Prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie, înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică, cererea de racordare a locului de consum şi de producere, conform modelului din Anexa nr. 1, obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia, prin una dintre următoarele modalităţi:

  1. direct;
  2. prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat de autoritatea competentă, în numele şi pe seama solicitantului;
  3. prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

  Cererea si documentatia anexata se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:

  1. direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
  2. în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
   

  Cererea constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.

  În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuţie verifică documentaţia depusă si daca e cazul, da un raspuns de completare a documentatiei. Daca nu se trimite in 6 luni completarea, cererea se claseaza.

  În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.

 5. Stabilirea Soluţiei De Racordare La Reţeaua Electrică Şi Emiterea De Către Operatorul De Distribuţie A avizului Tehnic De Racordare, Ca Ofertă De Racordare;

 6. Soluţia de racordare a locurilor de consum şi de producere noi se stabileşte de către operatorul de distribuţie prin fişă de soluţie.

  Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

  Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuţie la reţeaua căruia se racordează noul loc de consum şi de producere al prosumatorului, conform soluţiei de racordare stabilite şi se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei complete. Acest aviz conţine soluţia tehnică de racordare, respectiv condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a locului de consum şi de producere şi respectă prevederile conţinutului-cadru al contractului de racordare aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

  Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.

  În cazul prosumatorilor clienţi casnici ale căror locuri de consum şi de producere se racordează la reţeaua de joasă tensiune, avizul tehnic de racordare se emite cu respectarea prevederilor prezentei proceduri şi ale Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici (Ordinul 18/2022).

  Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile de încetare a valabilităţii avizului tehnic de racordare prevăzute în regulament.

  După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuţie încheierea contractului de racordare. Cererea conţine copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia şi va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

 7. Încheierea Contractului De Racordare;

 8. Notificarea (semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia) prin care prosumatorul înştiinţează operatorul de distribuţie cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va avea anexate:

  • copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia;
  •  
  • împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de distribuţie în numele şi pe seama prosumatorului şi reprezentarea prosumatorului în relaţia contractuală cu operatorul de distribuţie pe toată perioada derulării contractului de racordare;

  Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:

  1. direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie;
  2.  
  3. în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.

  Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

  Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau, după caz, a notificării.

 9. Realizarea Lucrărilor De Racordare La Reţeaua Electrică Şi Punerea În Funcţiune A Instalaţiei De Racordare;

 10. Pentru racordarea la reţeaua electrică a noului loc de consum şi de producere deţinut de prosumator se execută următoarele categorii de lucrări:

  1. lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;
  2.  
  3. lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare – în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia.

  Operatorul de distribuţie realizează lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru prosumatorii care evacuează energia electrică produsă în reţeaua de distribuţie, în situaţiile în care lucrările respective rezultă a fi necesare.

  Proiectarea instalaţiei de racordare, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare.

 11. Punerea Sub Tensiune A Instalaţiei De Utilizare Pentru Probe;

 12. După recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuţie pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

  Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuţie pe baza cererii transmise de prosumator, însoţită de documentaţia completă conţinută de dosarul instalaţiei de utilizare. Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

  1. procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor;
  2.  
  3. buletinul de încercare a prizei la pământ;
  4.  
  5. certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare;
  6.  
  7. schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

  Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuţie transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz.

  Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

  Pentru racordarea noului loc consum şi de producere deţinut de prosumator, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

  După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere şi, după caz, a instalaţiei de stocare.

 13. Emiterea De Către Operatorul De Distribuţie A certificatului De Racordare A Locului De Consum Şi De Producere;

 14. Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

  Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

  Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.

 15. Punerea Sub Tensiune Finală A Instalaţiei De Utilizare.

 16. Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum şi de producere deţinut de prosumator se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

Anexa 1

CERERE DE RACORDARE

PENTRU LOCUL DE CONSUM ŞI DE PRODUCERE DEŢINUT DE PROSUMATOR

Apasa aici pentru a descarca documentul.

▢ Loc de consum şi de producere nou

▢ Loc de consum existent/Loc de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior

    Utilizatorul ………………………………………………………, cu domiciliul/sediul în judeţul …………………………………………………………, municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul …………………………, codul poştal …………….., str. ……………………………………… nr. ………., bl. ……, sc. ….., et. ……, ap. ……., telefon/telefon mobil/fax ………………../…………………/………………., e-mail ……………………………, cod de înregistrare fiscală ……………………………………./CNP …………………………………, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ……………, reprezentat prin ………………………………………., în calitate de …………………………………., contul …………………………, deschis la Banca ………………………………….., Sucursala ………………………………………………., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ………………………………………………., CNP …………………………….., cu domiciliul/sediul în judeţul ………………………………………………., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ………………………………………………………………………., codul poştal ……………………………., str. ……………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ….., et. ……, ap. ………, telefon/telefon mobil/fax ………………………./………………………./……………………, e-mail ……………………………………….., nr./dată act autorizare ………………………….., emis de ………………………………………………….,

    solicit prin prezenta:

▢ obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul ……………………., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ………………………., str. ……………………………. nr. ……, bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. ……, nr. CF …………., nr. cadastral ……….., şi certificarea calităţii de prosumator;

▢ înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum şi de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

▢ punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum şi de producere existent.

    Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare*): ……………

    Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară**):

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    ………………………………………………………….

    *) Se completează numai în cazul locului de consum şi de producere nou.

    **) Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior.

 

    1. Date tehnice şi energetice pentru locul de consum

    1.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din reţea kW
Puterea maximă simultan absorbită din reţea kVA

    1.2. Tipul de racord solicitat: ▢ monofazat  ▢ trifazat

    1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt. Denumire receptoare Puterea instalata Pi(kW) Observaţii (caracteristicile, regim de funcţionare)
1 2 3 4
1
2
Total Pi (kW)
 

    2. Date tehnice şi energetice pentru locul de producere

    2.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în reţea Kw
Puterea maximă simultan evacuată în reţea kVA

    2.2. Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice

    Generatoare asincrone şi sincrone:

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a – Qmax (kVAr);
b – Qmin (kVAr);
c – Sevac (kVA);
d – Observaţii.

Nr. crt. Nr. UG Tip UG(AS, S) Tip UG(T, H, E) U(V) Un UG(V) Pn UG(kW) Sn UG(kVA) Pi total(kW) Pmax produsa de UG(Kw) Pmin produsa de UG(kW) a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

    Mijloace de compensare a energiei reactive:

    NU

    DA

Nr. crt. Tip echipament de compensare Qn(kVAr) Qmin(kVar) Qmax(kVAr) Nr. trepte***) Observatii
1 2 3 4 5 6 7
 

    ***) Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

    Module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. crt. Nr. panouri Tip panou Pi panou(c.c.)(kW) Pi total panouri(c.c.)(kW) Pmax debitat de panouri(c.c.)(kW) Pi total panouri pe 1 invertor(c.c.)(kW) Observatii
1 2 3 4 5 6 7 8
 

    Invertoare:

Nr. crt. Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor(c.a.)(kW) Pi invertor(c.a.)(kW) Pmax invertor evacuata in retea(c.a.)(kW) Pmax centrala formata din module generatoare(c.a.)(kW) Observatii
1 2 3 4 5 6 7 8
 

    NOTĂ:

    U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian;

    Qn = putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

    c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

    Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

    Un = tensiune nominală la borne;

    U = tensiunea în punctul de racordare;

    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.

    2.3. Serviciile interne ale instalaţiei de producere:

Pi servicii interne kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne kW

    Anexez prezentei următoarele documente:

    a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

    b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

    c****) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

    d****) planul de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie;

    e****) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

    f****) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia;

    g*****) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;

    h*****) buletinul de încercare a prizei la pământ;

    i*****) certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare;

    j*****) schema electrică monofilară a instalaţiei de producere a energiei electrice şi modul de racordare a acesteia în instalaţia de utilizare existentă, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

––––

    ****) Se anexează numai în cazul locului de consum şi de producere nou. Pentru un loc de consum şi de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:

    a) o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi

    b) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

    (i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

    (ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

    *****) Se anexează numai în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior. În cazul locului de consum şi de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalaţiei de utilizare şi se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii.

 

    În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind:

    a) deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

    NU DEŢIN.

    DEŢIN.

Detalii schema alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare Ah
 

    b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

    NU

    DA

Nr. crt. Serie contor Tip contor Date tehnice
1 2 3 4
 

    Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

    Data …………………………………..

    Solicitant/Împuternicit,

    ………………………………………….

    (numele, prenumele şi semnătura)

Share this post